Projekty

Názov projektu: Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén

Akronym projektu: BUSINESS + LOGISTICS

Kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0068

Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Maďarska.

O projekte

Spoločný cezhraničný projekt bude realizovaný na území Slovenskej republiky a Maďarska.

Vedúcim partnerom projektu je Občianske združenie GREEN WAY. Pozíciu cezhraničného partnera projektu reprezentuje Obec Sárisáp.

Hlavnou úlohou Občianskeho združenia GREEN WAY v rámci projektu je zabezpečiť jeho komplexné riadenie, zastupovanie partnerov projektu navonok pri oficiálnom i neoficiálnom vztyku s predstaviteľmi prvostupňovej kontroly (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), riadiaceho orgánu (Národná rozvojová agentúra Maďarska) a Spoločného technického sekretariátu v Budapešti.  Združenie je zodpovedné za vypracovanie a predloženie monitorovacích správ a žiadostí o platbu na úrovni projektu, manažment aktivít projektu, kontrolu napĺňania indikátorov projektu. 

Obec Sárisáp je situovaná na území Komárňansko-ostrihomskej župy. Úlohou cezhraničného partnera je zabezpečiť plynulú realizáciu svojho investičného zámeru, podieľať sa na aktívnej kooperácii s vedúcim partnerom pri príprave a predkladaní monitorovacích správ a žiadostí o platbu. 

Všeobecným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov, podpora ekonomiky a rast životnej úrovne obyvateľov v prihraničnom regióne Košického kraja a Župy Komárom-Ostrihom.

Špecificky sa projekt zameriava na:

- zvýšenie aktivity a obchodných výsledkov malých a stredných podnikov v dotknutom území;
- vytvorenie vhodného nástroja pre ich rozvoj, posilnenie vzájomnej súdržnosti medzi cieľovými skupinami;
- osvojenie si viacerých dostupných riešení v oblasti podpory a rozvoja podnikania na území oboch štátov;
- podporu prílivu zahraničných investorov v relatívne zaostalých regiónoch a to vďaka vytvoreniu vhodných priestorov a kvalitných služieb pre lepšie a jednoduchšie podnikanie a efektívnejšie logistické výmeny tovarov v území.

Vyššie uvedené ciele projektu budú napĺňané prostredníctvom realizácie viacerých  aktivít projektu, z ktorých kľúčové predstavujú:

- výstavba podnikateľského inkubátora s logistickým centrom v SR a výstavba podnikateľského inkubátora v HU, ktoré budú slúžiť pre podnikateľov z oboch strán hranice;
- realizácia rôznych spoločných školení a workshopov pre malé a stredné podniky s cieľom vzdelávania a networkingu (vyhľadávanie podnikateľských príležitostí a kooperačné burzy a podujatia);
- spoločný marketing SK a HU firiem voči zahraničným podnikom a iným subjektom.

Zároveň projekt sa dotýka riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít, a to prostredníctvom čiastočného zapojenia tejto komunity do projektových aktivít.

Trvanie projektu: 10/2012 – 09/2014

Cieľové skupiny:  odborná a laická verejnosť, územné samosprávy, malé a stredné podniky, obyvatelia prihraničnej oblasti.

Očakávané výsledky projektu:

  • Vypracované projektové dokumentácie pre realizáciu stavby
  • Odborné workoshopy a stretnutia za účasti malých a stredných podnikateľov a predstaviteľov samospráv
  • Vybudované logistické centrum s inkubátorom v SR a podnikateľský inkubátor v HU
  • Obstarané tovary – vybavenie logistického centra s inkubátorom a podnikateľského inkubátora
  • Zabezpečená publicita projektu a cezhraničného programu formou tlačovín, web stránky, úvodnej a záverečnej konferencie projektu
  • Zabezpečenie manažmentu projektu a jeho úspešné ukončenie

europska-unia.png hungary-slovakia.png budujeme-partnerstva.png