Green Way - história vzniku združenia

Občianske združenie GREEN WAY so sídlom v Moldave nad Bodvou je právnickou osobou registrovanou v Slovenskej republike. Združenie bolo založené v roku 2010 s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, hospodárskeho rastu, zamestnanosti a ochrany životného prostredia.

Predmet činnosti združenia sledujúci stanovený cieľ spočíva najmä:

-          v podpore ekonomického a sociálneho rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
-          vo zvyšovaní výkonnosti, produktivity, pridanej hodnoty a zamestnanosti vo firmách a organizáciách
-          v podpore rastu kvality výrobkov a služieb
-          v rozvoji podnikania a ľudských zdrojov
-          v podpore inovácií, technologických transferov a šírenia poznatkov
-          v budovaní partnerstiev a spolupráce v oblasti malých a stredných podnikov
-          v rozšírení, rekonštrukcii a budovaní podnikateľskej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry
-          v podpore a rozvoji medzinárodnej spolupráce
-          v zlepšení postavenia Slovenskej republiky v Európe a vo svete
-          v podpore a rozvoji aktivít v rámci ochrany životného prostredia
-          v podpore racionálnych a efektívnych riešení pri využívaní zdrojov
-          v podpore zníženia energetickej a surovinovej náročnosti
-          v podpore obnoviteľných zdrojov energie
-          v podpore zavádzania nových technológií obnoviteľných zdrojov energie
-          v podpore a rozvoji odpadového hospodárstva
-          v podpore a rozvoji turizmu, cestovného ruchu
-          vo výchovnej, osvetovej a propagačnej činnosti
-          v charitatívnej činnosti
-          v iných podporných aktivitách

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, v ktorého mene konajú minimálne dvaja členovia spoločne.

Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

europska-unia.png hungary-slovakia.png budujeme-partnerstva.png